Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Panią/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie, pozyskanych przez Sklep Internetowy  firmy ANIMAL IMAGE pod adresem internetowym https://animalimage.pl (zwany dalej Firmą).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Firma ANIMAL IMAGE Ewa Grabska-Gawrysiak, 99-200 Poddębice ul, Kilińskiego 6, e-mail: info@animalimage.pl  NIP 828-112-11-12,  REGON  731259605,  tel. 504180555 (zwana dalej Firmą).
Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
W celu realizacji wymogów ustawowych, właściciel dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
2.1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.

2.2. Podstawą przetwarzania przez Firmę danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

2.3. Podstawą przetwarzania przez Firmę adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta w celu przesyłania temu Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów Firmy, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.

2.4. Podstawą przetwarzania przez Firmę danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Firmę na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym są integrowane z danym osobowymi Klienta zbieranymi w ramach Konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

2.5. Nadto Firma przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Firmę, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Firmy, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Firma zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

2.6. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Towarów lub Firmy, w tym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.

2.7. Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).

2.8. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu
na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

2.09. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

2.10. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

2.11. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 5 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

2.12. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach
archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia umowy.

 

3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
3.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Firmę wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

3.2. Firma dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
– zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność
z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
– w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
– adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
– prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
– w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest
to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
– w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

3.3. Klient podaje następujące dane osobowe:
– w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym:  imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail
– w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Firmę w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.

3.4. Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Firma może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Sklepie Internetowym.

3.5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Firmę:
– składanie Zamówień,
– zawarcie i realizacja Umowy,
– rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
– bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,
– realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej),
– za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących Towarów lub Firmy (w formie Newslettera)

3.6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
– pracownicy, współpracownicy Firmy,
– podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
– firmy realizujące dostawę
– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatu, Firma udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Firmy, bezpośrednio realizującym na rzecz Firmy zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Firma udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Firmy zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,

3.7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych,
w szczególności nieudostępniania danych osobom  nie uprawnionym, oraz do stosowania fizycznych
i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Firma zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Firma zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Firmę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną.

3.8. Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówień będą przetwarzane przez Firmę w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta (np. przyjmowanie Zamówień). Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Firma może nie być w stanie przyjąć Zamówienia lub wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Sklepie Internetowym.

3.9. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

4. Sposoby zbierania danych osobowych

Jeżeli Pani/Pan odwiedza Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności:
a.    adres IP,
b.    rodzaj systemu operacyjnego,
c.    rodzaj/typ przeglądarki.
Sama wizyta w Sklepie Internetowym nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych.
Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu na newsletter, wyłącznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekazać np. w celu realizacji zamówienia lub zapisu na newsletter. Za pomocą tych środków może Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:
a.    imię i nazwisko,
b.    adres e-mail,
c.    nr telefonu,
d.    adres zamieszkania.
Podsumowując, Pani/Pana dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
a.    realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym;
b.    marketingu własnych produktów (jeśli jest Pani/Pan naszym Klientem, to przetwarzania danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Pani/Pana zgodzie);
c.    przesyłania newslettera – po wyrażeniu zgody;
d.    uczestnictwa w ankiecie,
e.    w odpowiedzi na zapytanie,
f.    dla celów statystycznych.

5. Bezpieczeństwo w Internecie

Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom  nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Firma wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
– szyfrowanie danych osobowych,
– zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów
i usług przetwarzania,
– zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
– regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
Firma stosuje za pośrednictwem Pana/Pani przeglądarki standardowe środki bezpieczeństwa, to jest tzw. szyfrowanie SSL. SSL to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.. Chronione przez SSL obszary można rozpoznać na podstawie symbolu kłódki w Pana/Pani przeglądarce. Bezpieczne połączenie jest z reguły rozpoznawalne na podstawie adresu, który rozpoczyna się wtedy od „https://”. Jeśli wykona Pan/Pani podwójne kliknięcie na symbol zamka, wtedy otrzyma Pan/Pani bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa. Pana/Pani dane osobowe są u nas w bezpieczny sposób przekazywane dzięki takiemu szyfrowaniu. Dotyczy to Pana/Pani zamówień, jak też loginu klienta. Nikt jednak nie może zapewnić absolutnej ochrony. Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Pana/Pani danych przez nieupoważnione osoby.

6. Bezpieczeństwo danych
Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nadużyciem i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy, to jest do poufnego traktowania Pana/Pani danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają bieżącej aktualizacji stosowanie do postępu technicznego.

7. Prawa klientów

7.1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
– dostępu do danych,
– sprostowania danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres: info@animalimage.pl poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 504180555 lub w zakresie przetwarzania danych w celach handlowych, poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości Newslettera lub w ustawieniach
w Koncie w Sklepie Internetowym.

7.3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane
do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie Internetowym lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w Sklepie Internetowym adresu e-mail na adres  info@animalimage.pl

7.4. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Firmę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Aktualizacja i zmiana

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

9. Kontakt z administratorem i inspektorem danych osobowych

9.1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Firmą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Firmy wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

9.2. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, adres korespondencyjny ul. Narbutta 22/23,
02-541 Warszawa lub e-mail

9.3. Firma przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

9.4. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Firma może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

10. Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności bez informowania o tym użytkowników Sklepu Internetowego.
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 14.01.2019r .